Trắc nghiệm Microsoft Access có đáp án P4

Access là một phần nằm trong bộ office và dùng để xây dựng một phần mềm đơn giản. Nếu bạn là người mới làm quen với Access thì những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn bổ sung thêm nhiều kiến thức hữu ích.

Xem thêm:

 • Câu 1. Khi thiết kế một truy vấn, muốn buộc (bound) một điều khiển vào một trường nào đó thì ta chọn thuộc tính:
  • Control Source
  • Record Source
  • Bound column
  • Không thể thực hiện được
 • Câu 2. Ta có thể chỉnh sửa dữ liệu của một trường trong một bảng (Table) từ:
  • Report
  • Crosstab Query
  • Append Query
  • Tất cả đều sai
 • Câu 3. Điều khiển Label trên Form ta chọn Font chữ là Times New Roman, để gõ được tiếng Việt thì trong VietKey hoặc UniKey ta phải chọn bảng mã:
  • VNI – WIN
  • Unicode
  • Vietware – F
  • Tùy ý
 • Câu 4. Thuộc tính Rowsource Type của Combo Box có thể chọn là:
  • Table/Query hoặc Field List
  • Table/Query hoặc Value List
  • Field List hoặc Value List
  • Tất cả đáp án trên
 • Câu 5. Trong một Form có tối đa bao nhiêu thành phần:
  • 2
  • 5
  • 7
  • Nhiều hơn 
 • Câu 6. Để phân nhóm trong báo cáo ta dùng lệnh: View/Sorting and Grouping rồi chọn trường cần phân nhóm. Vậy để phân nhóm theo 2 ký tự đầu của một trường kiểu Text ta phải đặt giá trị cho cặp thuộc tính nào?
  • Group Header và Group Interval
  • Group Footer và Group On
  • Group On và Group Interval
  • Group Interval và Keep Together
 • Câu 7. Trong các điều khiển sau đây, điều khiển nào có thể là điều khiển bị buộc (bound):
  • Text Box, Tab Control, Option Group
  • Label, Line, Rectangle
  • Check Box, Togle Button, Image
  • Option Button, Option Group, Bound Object Frame
 • Câu 8. Tạo nút lệnh trên Form để khi ấn vào thì thêm mẫu tin mới vào đồng thời di chuyển con trỏ về một điều khiển cụ thể nào đó thì ta tạo nút lệnh đó bằng cách:
  • Gắn macro có hai hành động: GotoRecord, GotoControl
  • Tạo nút lệnh bằng Wizard
  • Gắn Macro có 2 hành động: AddNewRecord, GotoControl
  • Không thể thực hiện được
 • Câu 9. Trên Form để lọc dữ liệu theo điều kiện của một số trường nào đó ta sử dụng macro có hành động Apply Filter thì ta phải cần đến thuộc tính nào:
  • Filter Name
  • Where Condition
  • Cả Filter Name và Where Condition
  • Thuộc tính khác
 • Câu 10. Để lưu kết quả thi của sinh viên vào bảng KETQUA, trong bảng này ta thiết kế trường DIEMTHI để lưu điểm thi đó. Ta có thể chọn kiểu dữ liệu cho trường này là:
  • Standard
  • AutoNumber
  • Fix
  • Text
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 17:54