Học lập trình cơ bản với ngôn ngữ lập trình C, C++, Python, JavaScript, PHP, CSS, HTML5. Ngoài ra bạn còn có thể tìm thấy hướng dẫn về cơ sở dữ liệu, SQL Server tại đây.

  • Trắc nghiệm Tin học 11 bài 1 Trắc nghiệm Tin học 11 bài 1
    Trắc nghiệm Tin học 11 bài 1 có đáp án sẽ giúp học sinh ôn luyện lại những kiến thức đã học trong môn Tin học, và nâng cao thêm những kiến thức khác.
  • Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2 Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2
    Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2 tiếp tục nội dung ôn tập các kiến thức Tin học ở bài trắc nghiệm Tin 11 bài 1 trước đó. Các em học sinh sẽ củng cố lại kiến thức về cấu trúc chương trình, một số kiểu dữ liệu chuẩn…