• Cách xuống dòng trong Google Sheets Cách xuống dòng trong Google Sheets
    Việc xuống dòng trong Google Sheets sẽ giúp chúng ta không bị lỗi chữ tràn ô trong Google Sheets, các chữ sẽ nằm gọn trong một ô để người xem vẫn đọc được tất cả nội dung.
  • Cách ẩn đường lưới trong Google Sheets Cách ẩn đường lưới trong Google Sheets
    Google Sheets cung cấp tới bạn đọc nhiều cách tùy chỉnh để ẩn đường lười trong các chế độ khác nhau, hỗ trợ bạn xem tài liệu không đường lưới.