Chuyển đổi cấu trúc Permalink của WordPress trong Ubuntu

Vọc vạch - Đối với những người sử dụng dịch vụ WordPress, việc thay đổi cấu trúc permalink (đường dẫn URL trỏ tới 1 bài viết cụ thể nào đó trong blog hoặc forum) thành 1 dạng nào đó dễ nhìn và đọc hơn đối với mọi người so với dạng mặc định ?p=123. Và 1 ý kiến được cộng đồng WordPress đề xuất và sử dụng rộng rãi là cài đặt thêm plugin Permalinks Migration. Tuy nhiên, nếu không cài đặt và cấu hình đúng cách thì plugin sẽ không hoạt động và gây ra lỗi HTTP 404 Error Message. Trong bài viết sau, Vọc vạch sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục hiện tượng này.

Đầu tiên, cài đặt và kích hoạt plug-in như bình thường.

Chọn AdminPanel -> Options -> PermalinksMigration và thiết lập cấu trúc cũ của website đang sử dụng, trong trường hợp này chúng ta sử dụng cấu trúc mặc định, do đó điền /%post_id%/

Tiếp theo, tại AdminPanel -> Options -> Permalinks và thay đổi cấu trúc này về bất cứ dạng nào bạn muốn, với nhiều nguồn và nhiều gợi ý khác nhau từ cộng đồng mạng, cùng với tính năng tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm - Search engine optimization (SEO), chúng ta sẽ sử dụng dạng /%postname%-%post_id%.html/

Đối với các plugin khác, thì chỉ cần thay đổi tham số kỹ thuật tương ứng về đúng dạng là đã có thể sử dụng và hoạt động bình thường. Tất cả các bài viết được đăng tải trước kia sử dụng cấu trúc permalink cũ sẽ trả lại kết quả HTTP 404 trừ khi trỏ lại địa chỉ từng bài viết bằng cách thủ công cùng với Permalinks Migration. Vậy phải làm thế nào để đơn giản hóa quá trình này? Bất cứ toán tử nào sử dụng đường dẫn URL hiện tại sẽ lập tức trỏ tới HTTP 301 yêu cầu module mod_rewrite được kích hoạt trong hệ thống Apache server, nhưng hiện tại đã bị tắt bỏ ở chế độ mặc định. Và đây là 1 trong những lý do gây ra hiện tượng trên.

Sử dụng locate để tìm kiếm nếu mod_rewrite.so có trên server:

sudo locate mod_rewrite.so

Thông thường, kết quả nhận được sẽ được tìm thấy trong /usr/lib/apache2/modules.

Chuyển sang thư mục modes-enabled:

cd /etc/apache2/mods-enabled

Tiến hành cập nhật và mở file rewrite.load:

sudo touch rewrite.load
sudo gedit rewrite.load

Paste lệnh sau vào file rewrite.load:

LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache2/modules/mod_rewrite.so

Tiếp đó, mở file /etc/apache2/sites-available/default và tìm những tham số sau:

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None

và thay đổi thành:

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all

Cuối cùng, khởi động lại Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 06/07/2010 13:39